นาย เจนเจตน์  เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ให้เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ!!

วันนี้(25 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00น. นายเจนเจตน์  เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ให้เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นองค์รวม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่มีประชากรประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกัน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ดทุกคน จำนวน  215 คน  ขอบคุณทุกท่าน เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 101 smart city

#######

จรบุรมย์/บก.#ข่าว:ภาพ

ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว

สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด