“นายเปรื่องปรัชญ์ ชินรวนนท์ เข้ารับรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลแห่งชาติ Thai Awards กับองคมนตรีในรัชกาลที่ 9!!

0
133

“นายเปรื่องปรัชญ์ ชินรวนนท์ เข้ารับรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลแห่งชาติ Thai Awards กับองคมนตรีในรัชกาลที่ 9!!

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562​ เวลา​ 13.00​ น.ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯพณฯท่าน อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานประทานรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562 Thai Awardsให้กับ​นายเปรื่องปรัชญ์ ชินรวนนท์​ สาขานักพัฒนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม

สำหรับงานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลแห่งชาติ Thai Awards เพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ในการเสริมสร้างผลเมืองที่ดีของชาติในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน “ปณิธานความดี” สร้างความถูกต้องและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้การขับเคลื่อนสังคมดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งผลให้เกิดผลเมืองที่ดีต่อไป เพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผลเมืองในประเทศทุกคน และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

บุคคลต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่าง บุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงาน บุคคลที่เป็นตัวอย่าง คนที่มีบุคลิก มีวิสัยทัศน์ คนที่เป็นแบบออย่างที่ดี คนที่มีความสามารถบุคคลที่ควรชื่นชมและทำตามในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อาทิ ความสำเร็จของบุคคลต้นแบบ บุคคลที่มีจิตใจดีงาม มีน้ำใจ ช่วยเหลือคนอื่น บุคคลที่มีอิสระในความคิดบุคคลที่ซื่อสัตย์และเคารพสิทธิผู้อื่น

การคัดสรรหรือพิจารณาบุคคล โดยให้ความสำคัญกับบุคคลในด้านความดี บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติในความดีงามควรค่าแก่การเป็นบุคคลตัวอย่างแก่สังคม มีความสามารถและประสบความสำเร็จ การนำเสนอบุคคลในการรับการยกย่องเชิดชู ได้รับพระราชทานไทยรางวัลแห่งชาติ “รางวัลแห่งชาติ” (Thai Awards) ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี” ผู้ควรค่าแก่การยกย่อง!!

################################