อพท.๔ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ ดำเนินกิจกรรมทดลองทริปท่องเที่ยว บ้านหมื่นฤๅชัย (บ้านโจพอ) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บ้านโจพอ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ กระจายรายได้ ความอยู่ดีมีสุขและลดความเลื่อมล้ำ
๒.๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนฐานเอกลักษณ์ของพื้นที่
๒.๒.๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในตลาดการท่องเที่ยว
๒.๓ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วย
๑. สื่อมวลชน
๑.๑ หนังสือพิมพ์แผ่นดินแม่
๑.๒ ชวลิต สจ.มอไซต์
๑.๓ เฟสบุ๊คแฟนเพจ space zones
๑.๔ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย
๒. ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
๒.๑ ตำรวจท่องเที่ยว ๓ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒
๒.๒ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
๒.๓ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก
๒.๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ
๒.๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานตาก
๒.๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
๒.๗ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
๒.๘ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ
๒.๙ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย
๒.๑๐ บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์
๒.๑๑ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหลวง
๒.๑๒ นักพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
๒.๑๓ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเชิงคีรี
๒.๑๔ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหลวง

สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน