a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิดการอบรมจิตอาสากู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน และร่วมแถลงข่าวเรื่องความพร้อมในการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสาเกตชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และนายแพทย์อุกกฤษฎ์ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 สานต่อพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดงาน เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ” ซึ่งจะจัดกิจกรรมพร้อมกัน 10 จังหวัดทั่วไทย ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมียอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดในประเทศ จำนวน 10,177 คน โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้ทำโครงการอบรมจิตอาสากู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย กรณีมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นระหว่างการ เดิน วิ่ง ให้คณะทำงานที่เป็นจิตอาสามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งดังกล่าว

พร้อมนี้ ได้มีการแถลงข่าวในประเด็นความพร้อมในการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้แถลงในประเด็นโครงการขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทำประโยชน์ให้กับประชาขนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเหตุผลที่เลือกบึงพลาญชัยเป็นสนามวิ่งในครั้งนี้ว่า “ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด พบอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี 58 ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นอัตราป่วยสูงสุดในประเทศและในโลก ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงปัญหาของโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยในพื้นที่ เช่น มะเร็งตับและท่อน้ำดี ซึ่งมีความเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ และดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร คือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2552 เพื่อพัฒนาระบบบริการโรคมะเร็ง และศึกษาวิจัยภายใต้ชื่อโครงการ “พระกรุณาธิคุณฯ สำหรับประชาชนในอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคมะเร็งในอนาคตสำหรับประเทศไทย และจัดตั้งศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็งตับและท่อน้ำดี รองรับภูมิภาคอาเซียน และได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์เพื่อพัฒนาการผ่าตัดตับ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรร่วมกับศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติ ขององค์การอนามัยโลก (WHO-IARC) เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร มีหน่วยรังสีรักษาที่ให้บริการด้วยเครื่องมือทันสมัยที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค (LINAC) เครื่องใส่แร่กัมมันตภาพรังสี (Brachytherapy) เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาแบบ 3 มิติ ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน จึงส่งผลให้ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงในการรักษามะเร็งตับ และท่อน้ำดีแบบครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน และบังเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของพสกนิกร นำความปลื้มปีติสู่พสกนิกรโดยทั่วกัน   นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้

และเหตุผลที่เลือกบึงพลาญชัยเป็นสนามวิ่งในครั้งนี้ เนื่องจากบึงพลาญชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนในจังหวัดจะมาออกกำลังทั้งในช่วงเช้าและเย็น เป็น Landmark ของจังหวัด และเพื่อประชาสัมพันธ์หอโหวดชมเมืองร้อยเอ็ดที่จะสร้างเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยจะสามารถมองเห็นทุกมุมของจังหวัด”

////////////////////////

ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว

สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน