3 วันสุดท้าย เชิญทุกท่านร่วมงาน ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562

0
112

3 วันสุดท้าย
เชิญทุกท่านร่วมงาน ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562
สุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก
ในงาน
sukhothai creative city crafts and folk arts
ณ ลานหัตถศิลป์ สร้างสรรค์ 2019 เเละอีกมากมาย

#องค์การบริหารจังหวัดสุโขทัย
#จังหวัดสุโขทัย
#อพท4 #สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
เครดิตภาพ :อพท.4 ,ปริศนา ,เพจตามรอยลุง