“ชาวการศึกษาเอกชนชื่นชม ดร.อรรถพล นั่งจับเข่าพูดคุย และรับฟังปัญหาสู่การปฎิบัติอย่างจริงจัง!!

0
86
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ชาวการศึกษาเอกชนชื่นชม ดร.อรรถพล นั่งจับเข่าพูดคุย และรับฟังปัญหาสู่การปฎิบัติอย่างจริงจัง!!

ในที่ประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พ.ย.ที่ผ่านมา ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. นำทีมผู้บริหาร สช. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาของการศึกษาเอกชน และแนวทางในการร่วมแก้ไข โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประธาน ปส.กช. จังหวัด ผู้แทนโรงเรียนเอกชน โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ต่างกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่ เลขาธิการ กช. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวเอกชนโดยตรงทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการร่วมทำงานต่อไป

ดร.อรรถพล กล่าวว่า เมื่อได้มารับหน้าที่ดูแลงานการศึกษาเอกชน ตนก็มีความตั้งใจมุ่งมั่น เพื่อจะทำให้การทำงานในยุคนี้มีปัญหาความล่าช้าน้อยที่สุด กฎหมายเก่าล้าสมัยควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์ การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน และครูเอกชนก็จะให้ความสำคัญดูแลเช่นกัน เพราะครูเอกชนมีคุณภาพก็ส่งผลต่อการเรียนการสอนต่อเด็กให้มีคุณภาพ โรงเรียนเอกชนก็อยู่ได้ ฉะนั้น ทุกส่วนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน

ดร.อรรถพล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้นำเสนอปัญหาสะท้อนจากที่ประชุมหลายประการที่รอการแก้ไข อาทิ เรื่องการบรรจุครูของ สพฐ. เรื่องเงินอุดหนุน เรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ต้องการให้ครอบคลุมถึงครอบครัว ซึ่งตรงนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์รมช.ศธ. ท่านได้รับไว้โดยให้ความสำคัญและกำลังดำเนินการอยู่ เรื่องสัญญาจ้างระหว่างครูและโรงเรียนเอกชนที่ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เรื่องภาษีโรงเรียนเอกชน เรื่องระเบียบการยืมเงินของโรงเรียน เรื่องการขอให้มีบัตรประจำตัวครู เรื่องกรอบและรายละเอียดการดำเนินการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เรื่องตราสาร เหล่านี้เป็นต้น จะกลับไปดูว่าเรื่องใดติดอะไร ควรปรับปรุง หรือแก้ไขอะไรได้บ้าง แล้วจะรีบดำเนินการทันที ซึ่งทุกเรื่องที่เสนอแนะมานี้ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความปรารถนาดีในการช่วยเหลือ และพัฒนางานเอกชนทั้งสิ้น

“ตนได้ขอฝาก 3 เรื่องสำคัญ เพื่อให้โรงเรียนเอกชนได้ช่วยกันกำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัด คือ การดูแลสอดส่องไม่ให้เกิดเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นในโรงเรียนเด็ดขาด เรื่องระบบการรับ-ส่งของโรงเรียนเอกชน ในกรณีที่เกิดการโยกย้ายของนักเรียนเพื่อไม่ให้เกิดนักเรียนซ้ำซ้อนขึ้น และสุดท้าย คือ โรงเรียนเอกชนต้องเคร่งครัดในการส่งเงินสมทบให้กับกองทุนสงเคราะห์ เพื่อให้กองทุนมีเงินหมุนเวียน เพราะกองทุนสงเคราะห์เป็นกองทุนเดียวที่เรามีอยู่ เราต้องช่วยกันดูแล กองทุนอยู่ได้ครูเอกชนก็อยู่ได้” ดร.อรรถพล กล่าว!!

################################