“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการ กับ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในห้วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2562!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7พฤศจิกายน 2562เวลา13.30 น.พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ร่วมบูรณาการ กับ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในห้วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2562

พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องปรามสถานประกอบการมิให้ผู้ประกอบการฯฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและไม่แสดงราคาสินค้าขายปลีก ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2562 ณ ตลาดเทศบาล 1 ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบร้านค้าและสถานประกอบการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งคัด ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################