ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ

0
64

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่ นายวีวะ กิจเฉย ปี 4 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ น.ส.นฤมาศ ชื่นกระมล ปี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ น.ส.นิสิตา อินทนอย ปี 3 สาขาวิชาพลศึกษา นายทศพร โพธิ์รัง ปี 2 สาขาวิชาภาษาไทย นายดุสิต เพียรชนะ ปี 2 สาขาวิชาดนตรี นายผดุงเดช เรืองเถาะ ปี 4 สาขาวิชาการบัญชี นายหรรษมนัส ปัตภี ปี 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นายอดิศักดิ์ คงเจริญ ปี 3 สาขาวิชาการออกแบบ นายสิทธิชัย ดีศรี ปี 1 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม นายธนพล แสงทอง ปี 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นายสุรนันท์ มีน้อย ปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นายณัฐพล สุตตสันต์ ปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนายไตรรัตน์ชา สีทาโส ปี 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว จาก นายอภิชาติ จุมพล นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรวรรค์