สว.!!!ของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7ในพิธีเปิดโครงการ์ฝึกอบรม “การเป็นจิตอาสา”

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่(26 ตุลาคม 2562) นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภาของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การเป็นจิตอาสา”*ในวันนี้ อ.ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ได้ให้คำแนะนำคณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7*ได้จัดฝึกอบรม “การเป็นจิตอาสา”

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสา มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการเป็นจิตอาสาและมีอุดมการณ์ในการทำงานช่วยเหลือสังคม เพื่อสามารถปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม

2. เพื่อให้จิตอาสามีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายสำคัญในการพัฒนาสังคม
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใน
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน จังหวัดยโสธร*จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม จังหวัดละ 20 คน
รวมทั้งสินจำนวน 220 คน

.การฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย และการอภิปราย จากนั้นจะเป็นพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 220 คน
*โดยท่านอ.ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลนายกพร้อมคณะกรรมการและสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี*ในการเป็นจิตอาสา เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้**กลางคืนร่วมรับประทานอาหารพร้อมชมกิจกรรมการแสดงจากจิตอาสาจังหวัดต่างๆ


////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:บ่าวหนุ่มเกินร้อย
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี