“ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) ประจำปี 2562 แก่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา และทุกระดับปีสุดท้าย ที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ภาคเหนือ!!

0
78

“ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) ประจำปี 2562 แก่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา และทุกระดับปีสุดท้าย ที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ภาคเหนือ!!

วันที่ (วันที่ 24 ตุลาคม 62 เวลา 11.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ  พร้อมด้วยนางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และนายวุฒิชัย  อภิวัฒนกุลชัย  ผู้จัดการมูลนิธิ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในส่วนภูมิภาค 7 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ รวม 52 สถาบัน จำนวน 260 ทุน รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ  พร้อมแจกชุดเครื่องเขียน ประกอบด้วย สมุด ดินสอและไม้บรรทัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมหวัง  พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาในระดับชั้นประถม ทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา  รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  17,745,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
.
#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418📱
(pink cellphone)(tablet) #แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน!!

#################################