จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธี ตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

0
103

จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธี ตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ต.ค. 62 ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ภายในศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สด และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีถวายมาลัยข้อพระกร จากนั้น นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช” ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งการเลิกทาส การปฎิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา การปกป้องประเทศ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้
…………………………………
นิพนธ์ รอดทรัพย์/ข่าว
บำรุง เนียมนาค ปชส.กพ./ตรวจ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร