คณะผู้อำนวยการในการจัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ชมโรงเรือนคัดบรรจุ โรงเพาะกล้าเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร( NURSERY)

0
49

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการโครงการ นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์ คณะผู้อำนวยการในการจัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8
ศึกษาดูงาน ชมโรงเรือนคัดบรรจุ โรงเพาะกล้าเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร( NURSERY)ชมโรงผลิตพืชไร้ดิน โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ต่อจากนั้นไปศึกษาสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องผลิตข่าวห้องส่งวิทยุของเขต 3 โดยมีนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวนคร นครสวรรค์ ผู้อำนวยการคมชัด AEC tv online ร่วมคณะในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2561