“เสมา 3 อ้าแขนรับครูสอนคนพิการของ กศน. ที่มาขอความมั่นใจเรื่องค่าตอบแทนช่วงรอยต่อปีงบประมาณ 63 ย้ำจะทำให้ดีที่สุด พร้อมฝากผู้บริหารสนองนโยบายรัฐบาล-ศธ.เป็นสำคัญ!!

0
56

“เสมา 3 อ้าแขนรับครูสอนคนพิการของ กศน. ที่มาขอความมั่นใจเรื่องค่าตอบแทนช่วงรอยต่อปีงบประมาณ 63 ย้ำจะทำให้ดีที่สุด พร้อมฝากผู้บริหารสนองนโยบายรัฐบาล-ศธ.เป็นสำคัญ!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้การต้อนรับตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษสังกัด กศน. จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น และฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 50 คน ที่มาเข้าพบเพื่อขอความเป็นธรรมในการจัดจ้างตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และการคงไว้ซึ่งตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนที่รวดเร็ว และมีความมั่นคงในอาชีพ ในช่วงของรอยต่อปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า หลังจากได้รับฟังปัญหาของครู กศน. ทั้งกลุ่มครูผู้สอนคนพิการ และครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ก็ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ สำหรับเป็นค่าตอบแทนแก่ ครู กศน.ที่สอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จึงทำให้ครูได้รับค่าตอบแทนล่าช้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ซึ่งขอยืนยันว่า รมช.ศึกษาธิการ คนนี้ มีแนวทางการทำงานและเป้าหมายเน้น “ทำทุกอย่างให้ดีกว่าเดิม” เมื่อเข้ามารับตำแหน่งจึงพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูล พร้อมรับฟังความต้องการและปัญหาจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ครู ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล เพื่อนำมาประกอบการกำหนดนโยบายและแผนงาน ที่จะบูรณาการสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

และเมื่อได้รับฟังปัญหาในครั้งนี้ จะพยายามผลักดันและดำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ครู กศน.กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ โดยเบื้องต้นมอบให้ผู้บริหาร กศน. เร่งหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนในช่วงรอยต่อของปีงบประมาณอย่างเร่งด่วน และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก พร้อมปรับวิธีการบริหารงานและการวางแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเชื่อว่าแผนงานที่ดี จะมีส่วนสำคัญในการบูรณาการสู่การปฏิบัติ และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มุ่งสู่เป้าหมาย “การสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ และมีหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย”

ทั้งนี้ ขอย้ำอีกครั้งว่า นโยบายของตนต้องการจะดูแลครูและผู้เรียน กศน. ทุกคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะครู กศน.ควรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิ ในระยะเวลาที่ไม่ทำให้เกิดกระทบกับความเป็นอยู่ เพื่อสร้างความพร้อมและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานรองรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการที่จะมาอยู่ในความดูแลของ กศน.เพิ่มขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ จะคอยติดตามผลการดำเนินงานด้วยตนเอง เพื่อให้ “เด็กต้องได้เรียน ครูต้องได้เงินค่าตอบแทน” ต่อไป!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
18/10/2562!!

################################