a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กลาโหมขับเคลื่อนนโยบาย เตรียมสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 63
วันที่ 15 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.อ. รักษ์ศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องหลักเมือง 2 ชั้น 3 ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 63
ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดประชุมแถลงแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด ในวันที่ 22 ต.ค. 62 เวลา 09.00 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ (ช.ม., ช.ร., ม.ส., ล.ป, ล.พ., พ.ย., พ.ร., น.น. และ ต.ก.) ตลอดจนรับฟังการดำเนินของกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อหาสาเหตุ/ปัจจัยหลักที่เกิดปัญหาในพื้นที่ และกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าและหมอกควัน (จนถึงระดับตำบล) และแผนเผชิญเหตุ/แผนงาน งบประมาณของจังหวัดที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการบัญชาการเหตุการณ์ ในการควบคุม อำนวยการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น