จ.น่าน วันนี้ ชมขบวนแห่ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 2562

ข่าว น่าน วันนี้ ชมขบวนแห่ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 2562 ชาวตำบลพี้ สืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะ จัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี

วันนี้ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรม ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 1 ตำบลพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำอำเภอบ้านหลวง พร้อมชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่ถึง 16 ขบวน
นายอิสรภาพ คำฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ร่วมกับอำเภอบ้านหลวง สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านพี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพี้ จัดขบวนแห่งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 กว่า 16 ขบวน ซึ้งเป็นการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคือ 1 วันหลังออกพรรษา จัดต่อเนื้องมาสิบกว่าปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของอำเภอบ้านหลวง ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน หมู่บ้านและตำบล ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้กราบอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรร่วมรับบิณฑบาต จำนวน 68 รูป เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรได้อย่างทั่วถึง ทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในเขตตำบลพี้ อำเภอบ้านหลวง จัดขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างแง่คิดต่างๆ มากถึง 16 ขบวน ดังนี้ขบวนที่ 1 ขบวนป้ายโครงการ ขบวนที่ 2 ขบวนรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ ขบวนที่ 3 ขบวนนางรำ ขบวนที่ 4 ขบวนกลองยาว ขบวนที่ 5 ขบวนดุง ขบวนที่ 6 ขบวนนางหาบเงิน หาบทอง ขบวนที่ 7 ขบวนนางฟ้า-เทพบุตรขบวนที่ 8 ขบวนพานรูป/พานเทียน/พานดอกไม้ ขบวนที่ 9 ขบวนแม่ผ้าขาว ขบวนที่ 10 ขบวนเปรตและท้าวนิรบาล ขบวนที่ 12 ขบวนศีล 5 ของแต่ละหมู่บ้าน ขบวนที่ 13 ขบวนรถน้ำพระพุทธมนต์ ขบวนที่ 14 ขบวนรถพระพุทธรูปปางสีลา ขบวนที่ 15 ขบวนพระภิกษุ
ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สันนิฐานว่าก่อตั้งเป็นชุมชนมีผู้อยู่อาศัยในสมัยเจ้างั่วล่าน พ.ศ.2355 เจ้าผู้ครองนครน่านในสมัยนั้น ที่เด็จไปรับช้างเผือกมากจากเชียงรายและได้มาแวะพักค้างแรมในบริเวณนั้น แล้วทรงเห็นสภาพภูมิศาสตร์ที่นั้นเหมาะแก่การเพาะปลูกทำนา ทำไร่ ทำสวน จึงมีพระกระแสรับสั่งให้ทหารจำนวนหนึ่งได้ปักหลักสร้างฐานอยู่บริเวณนั้น เพื่อที่จะได้ทำนาข้าว ทำไร่ ทำสวน แล้วส่งเสบียงเข้าไปในเมืองเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว จากหลักฐานที่พบ บวกกับคำพูดหรือตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบๆ ต่อกันมา สิ่งที่พบคือ คอกช้างเผือก เศษก้อนอิฐโบราณ หม้อ ไห จานที่มีรวดรายแล้วเคลือบ คล้ายเครื่องสังคโลก เป็นบริเวณกว้าง เหมือนว่าเคยเป็นแหล่งอาศัยมาก่อน ปัจจุบันบางส่วนได้กลายเป็นพื้นที่ทำกินทางการเกษตร
บุญยงค์ สดสอาด รายงาน