สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรณรงค์
“ให้ความสำคัญของการฟังกันมากขึ้น เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก”
*************************
นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการฟังกันมากขึ้น “Talk To Me “ เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก เผยมีตัวเลข 1 ใน 5 คน มี 1 คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและมี 4 คน ที่จะช่วยได้
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อว่า หน่วยบริการสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพดูแลประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการการฟื้นฟูสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีการดำเนินงานผสมผสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่และมีการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายแพทย์อดิสรณ์ ให้ความเห็นว่า “เราต้องคิดในมุมมองใหม่ เปิดทุกช่องทางการเข้าถึงบริการให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจิต สามารถเข้าพบบุคคลที่เขาไว้ใจได้ในกรณีที่ครอบครัวไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ ต้องเพิ่มช่องทางที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท, แพทย์, โทรศัพท์ออนไลน์หรือช่องทางด่วนที่จำเป็นก็จะต้องเปิดให้บริการ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้เยาวชนที่มีปัญหาสามารถเข้าถึงการพูดคุย การระบายความเครียด ความผิดหวังหรือความเสียใจ บรรเทาปัญหา เพื่อลดความเครียดลงให้ได้
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยความห่วงใยในท้ายที่สุดว่า ขอรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนฟังกันมากขึ้น โดยใช้หลักการ “Talk to me “ คือ รับฟังกันมากขึ้น หมายความว่า ทุกคนได้อยู่กับคนใกล้ตัว คนในครอบครัว ในสังคม ได้พูดคุยและรับฟังกันมากขึ้น เพราะมีตัวเลขว่า 1 ใน 5 คน มี 1 คน ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและมี 4 คน ที่จะช่วยได้ ขอให้ทุกคนเป็น 4 คนที่จะช่วย 1 คน นั้น ได้กลับมาเป็นคนที่มีความสุข ไม่พัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้า ที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งในไทยมีคนฆ่าตัวตายเกือบ 4,000 รายต่อปี มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ เฉลี่ย 2 ชั่วโมง ต่อ 1 ราย และมีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย เฉลี่ย 9.55 นาที ต่อ 1 ราย เราจึงควรให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น ทั้งจาก การเรียน ความรัก เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร 1323 หรือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน