– เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต.วังข่อย ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ ๔ บ.หัวพุ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จว.น.ว. พร้อมมอบข้าวสาร ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.น.ว. เพื่อให้ไว้บริโภคในครัวเรือน จำนวน ๑ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวของ นายฤทธิ์ ราศรี อายุ ๔๒ ปี ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียว ณ บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ ๔ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จว.น.ว. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย