“เสมา 3 ยืนยันพร้อมผลักดันงบประมาณปี 2563 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูเอกชน!!

0
62

“เสมา 3 ยืนยันพร้อมผลักดันงบประมาณปี 2563 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูเอกชน!!

ดร.กนกวรรณ กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ เมื่อวานนี้(11 ตุลาคม 2562) ว่า ขณะนี้ตนได้ผลักดันให้เกิดการบูรณาการด้านการทำงานระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช. )และ สำนักงาน กศน. ในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในหลายๆมิติ ซึ่งขณะนี้ก็มีความร่วมมือดำเนินการที่เป็นรูปธรรมแล้ว อาทิ การเรียนออนไลน์ กองลูกเสือมัคคุเทศก์ รวมถึงการเชื่อมโยงงบประมาณของ กศน. มาให้ สช. เพื่อพัฒนาครูเอกชน ซึ่งขณะนี้กำลังจัดการอบรมอยู่ทั้ง 18 ภาค ทั่วประเทศ ซึ่งผลตอบรับเป็นไปอย่างน่าพอใจ หากมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะได้นำมาถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ได้ผลักดันงบประมาณปี 2563 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจำนวน 111 ล้านบาท (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน 111,172,700 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 12.5 ล้านบาท)  ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะใช้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญ ได้แก่
1. การอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เช่น
1) อบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) สะเต็มศึกษา Coding และพลังงานทดแทน
3) อบรมครูปฐมวัย
4) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5) ศาสตร์พระราชา และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
7) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและความสามารถพิเศษ และ
2. การส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนในระบบและนอกระบบ ดร.กนกวรรณ กล่าว!!

#################################