“เสมา3 ลงพื้นที่สงขลา ตรวจเยี่ยมและและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย !!

สงขลา/ เมื่อวันที่ ( 11 ตุลาคม 2562 ) เวลา 10.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.กล่าวว่า “ ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เกิดกับผู้เรียนและองค์กร ถือเป็นความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลสะท้อนที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ที่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยบุคลากรทุกคน

โดยเฉพาะ ครู กศน. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ และมีความใกล้ชิดกับชุมชนในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเท และเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ตนในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชนให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน.ต่อไป

นอกจากนี้ รมช.ศธ.ได้มอบเกียรติบัตร แก่เครือข่ายผู้ที่สนับสนุน กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ดีเด่น จำนวน 7 รางวัล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ประเภทเรียนดีแต่ยากจนจำนวน 3 ทุนและเยี่ยมชมนิทรรศการ กศน.สงขลา Wow ก้าวสู่ยุคดิจิตอล พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจแก่นักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และบุคคลที่มาร่วมกิจกรรม

จากนั้น รมช.ศธ.และคณะได้เดินทางปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว กลางทะเลหลวง ซึ่งเป็นทะเลที่เชื่อมต่อจากทะเลสาปสงขลาไปทะเลน้อย​ จังหวัดพัทลุง หมู่ที่​ 8​ แหลมคูลา​ ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างระบบนิเวศวิทยาให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเกิดความสามัคคี มีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการ ดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงในพื้นที่อย่างยั่งยืน!!

################################