จ.หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสนองนโยบายรัฐบาล
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม มีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คณะคณะกรรมการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ความเป็นมาของการดำเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง และสถานการณ์มลภาวะด้านฝุ่นละออง จากนั้นที่ประชุมได้ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองจังหวัดหนองคาย และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ ให้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 3 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ได้ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนช่วยกันแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า หลังจากการประชุมให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปดำเนินการปรับแผนและมาตรการ คิดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดกรอบระยะเวลา ในส่วนจังหวัดหนองคายตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองไม่ให้ก่อผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่ผ่านมามีการดำเนินการโดยทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องทุกปี ในภาพรวมคุณภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปัญหาในบางจุดและเฉพาะช่วงเวลา ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทในช่วงฤดูแล้ง ฝุ่นละอองจากถนนที่มีปรับปรุงหรือก่อสร้าง ถนนที่มีการขนส่งทรายจากแม่น้ำโขง ปัญหาควันจากการเผาในที่โล่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษทางอากาศไว้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนกรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจำนวนยานพาหนะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
นายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย โดยความร่วมมือของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองคาย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย อยู่ระหว่างประสานและติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ที่ สวนสาธารณะหนองถิ่น เขตเทศบาลเมืองหนองคาย คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งข้อมูลผลการตรวจวัดจะสามารถติดตามได้ทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชั่น ชื่อ AIR4 THAI และข้อมูลที่ได้จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง จังหวัดหนองคายและใช้ในการเฝ้าระวังคุรภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต่อไป