วัดวรนาถบรรพต และคณะสงฆ์ หน่วยอบรมประะจำตำบลปากน้ำโพ อนุเคราะห์สนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

0
44

วัดวรนาถบรรพต และคณะสงฆ์ หน่วยอบรมประะจำตำบลปากน้ำโพ อนุเคราะห์สนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง พระราชรัตนเวที เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ตันวิสทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนชุมชนต่างๆ บริเวณวัดวรนาถบรรพต ร่วมประชุมโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง ระหว่างหน่วยอบรมประะจำตำบลปากน้ำโพ และเทศบาลนครนครสวรรค์

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยในการดูแลมากกว่า 120 ราย และส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) และ Care Manager จำนวนกว่า 80 คน ติดตาม ดูแล รักษาสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับญาติผู้ป่วยถึงที่พักอาศัย แต่เนื่องจากระเบียบข้อกฎหมายหมายในด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อสิ่งของ เครื่องที่ใช้ที่จำเป็นในการรักษาตัวของผู้ป่วยมีอยู่อย่างจำกัด จึงอาจไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาและความจำเป็น

จากสภาพปัญหาดังกล่าวในการนี้วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยอบรมประชาชนประจำคำบลปากน้ำโพ(อ.ป.ต.ปากน้ำโพ) ซึ่งมีวัดในพื้นที่ ประกอบด้วย วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพค พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง วัดไทรใต้ วัดปากน้ำโพใต้ วัดพรหมจริยาวาส และชุมชน จำนวน 32 ชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ และการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน จึงได้ประชุมร่วมกันกับเทศบาลนครนครสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนงาน โครงการการให้การสนับสนุนโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ทั้งในส่วนของประชาชนและพระสงฆ์ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งในด้านของการอนุเคราะห์สิ่งของจำเป็นของผู้ป่วย การดูแลสุขสภาพกาย สุขภาพจิตใจของผู้ป่วย และการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์

ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด ได้ที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9555 ต่อ1502 หรือ 0-5621-9549 ในวันและเวลาราชการ
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก ธนันธร พันธ์ุรอด ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครสวรรค์