ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการนำเสนอ “การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล (Smart Tambon Mode)” ณ ห้องประชุข้าวหอมะลิ ชั้น 4

วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการนำเสนอ “การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล (Smart Tambon Mode)” ณ ห้องประชุข้าวหอมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และคณะ เข้าร่วม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.) ที่มีกลไกการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษเอกชนชุมชน
เพื่อขยายผลกระทบในวงกว้าง เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หมาะส้มและเกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้นำเทคโนโลยีปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการและบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP และแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ หรือ Agri-Map ซึ่งเป็น Data Bank รวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่งๆ ของชุมชน เป็นฐานช้อมูลในการดำเนิงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม พร้อมนำเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
////////////////////////////
ผู้สื่อข่าวประจำจัวหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน