ร้อยเอ็ด..” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่าง
ต่อเนื่อง “
วันที่ 8 ต.ค 62 นายธนบดี
ขวาโยธาปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับพนักงานไข้หวัดนก พนักงาน
จ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์ปีก และ
พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว
แพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร
เพื่อค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตาย
ผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์
ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้
ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือน
ให้เข้าระบบ Good Farming Management (GFM)และให้ความ
รู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวัง
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือหาก
พบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่
แจก) ในสุกรให้เกษตรกรรีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที
เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน
160 ราย จำนวน 4,012 ตัว ไก่ไข่
5 ราย จำนวน 148 ตัว เป็ด 15 ราย
จำนวน 140 ตัว ไก่งวง 1 ราย จำนวน
87 ตัว ไก่แจ้ 1 ราย 30 ตัว และสุกร
31 ราย จำนวน 273 ตัว จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกร
ป่วย/ตายผิดปกติ

นางสาววริศรา ปิ่นสูงเนิน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
เลขที่ตำแหน่ง 3617 ผู้รายงาน