a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 5/2562

วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบสรุปวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสรรเงินทดรองราชการฯ ให้อำเภอทุกอำเภอ สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยปี 2562 การขยายวงเงินทดรองราชการฯ ให้จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนหนึ่งร้อยล้านบาท (ร่าง)แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
ครัวเรือนละ 5,000 บาทตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 การสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก
พายุโพดลและคาจิกิ การให้ความช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 6 ราย การรายงานสถานการณ์สภาวะอากาศทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการของบประมาณ ต่อกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กรณีเส้นทางได้รับเสียหายจากอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านการเกษตร (ด้านพืช) กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดิน ทราย ไม้โคลน รวมทั้งซากวัสทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ และการให้ความช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านการเกษตร(ด้านพืช) กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง
////////////////////
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน