กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0
166

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลต้นแบบเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้จริงรู้ลึก และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตนเอง และ ครัวเรือน จนประสบความสำเร็จ ในการทำการเกษตร เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการดำเนินชีวิตตามหลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เช่น นายคำพันธ์ เหล่าวงษี ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ ศูนย์กสิกรรมมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายธีระ วงษ์เจริญ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) อ.เมือง จ.จันทบุรี นายบุญส่ง มาตขาว ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านนายบุญส่ง มาตขาว อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพัฒน์ อภัยมูล ปราชญ์เกษตรอินทรีย์แห่งบ้านแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายมโน ชำนาญกิจ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมธรรมชาติไทย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายสุพจน์ โคกมณี ศูนย์เรียนรู้การดำรงชีวิตเกษตรพอเพียง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ติดตามรับชมได้ในรายการเกษตรสนามเป้า ทาง ททบ. 5
และชมย้อนหลัง ใน youtube และ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.opsmoac.go.th/sustainable_agri-home