“เสมา 3 เป็นประธานการอบรมครูเอกชน พร้อมให้กำลังใจครูเอกชนในการพัฒนาตนเอง!!

0
87

“เสมา 3 เป็นประธานการอบรมครูเอกชน พร้อมให้กำลังใจครูเอกชนในการพัฒนาตนเอง!!

ขอนแก่น – เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ “พัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21” หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา แก่ครูโรงเรียนเอกชน 270 คน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษา สช. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กช. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการในท้องถิ่น ผู้บริการโรงเรียนเอกชน และครูเอกชนร่วมให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวหลังจากการเปิดประชุมว่า “ ทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีและขอชื่นชมผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน ที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สังคมและชุมชนน่าอยู่มากขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นนโยบายสำคัญของตน ที่ต้องการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 23 ล้านบาท ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการ

จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมในวันนี้ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนที่ตนได้ร่วมผลักดันในวันนี้ จะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป “ ดร.กนกวรรณ กล่าว!!

###############################