ชมรมคนรักในหลวงถ่ายภาพประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์บ้านรักในหลวง จังหวัดนครสวรรค์วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นาง กรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการ เครือข่าย 15 อำเภอ ผู้นำแห่งยุค และสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์บ้านรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินภารกิจ ดังนี้
1. จัดกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อประชาเป็นสุขอย่างยั่งยืน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน แก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงความจริง3. รับสมัครสมาชิก ที่มีความจงรักภักดี และพร้อมปกป้องสถานบันฯด้วยความสมัครใจ ( เป้าหมาย 15 อำเภอ)
4. ร่วมคัดเลือกสมาชิกที่ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิกในถิ่นตนเอง เพื่อเข้าอบรม * ผู้นำแห่งยุคฯ * ตามโครงงานในพระราชดำริต่างๆ และจัดงบสนับสนุนเพื่อพัฒนาฯ

5. ร่วมกิจกรรมต่างๆทุกหน่วยงานที่ประสานมา( เกียวกับสถาบันฯ และโครงการในพระราชดำริ) ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด              ขณะนี้ทางชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติภารกิจการสร้างเครือข่าย ครบทั้ง15 อำเภอแล้ว มีมติในการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ เพื่อจัดเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์บ้านรักในหลวง นครสวรรค์ และ ในสถานที่ตามที่เห็นสมควร ต่อไป สถานที่ พิพิธภัณฑ์บ้านรักในหลวงนครสวรรค์