“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะทำงานและแก้ไขตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 PM 10 และ O3 !!

0
58

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะทำงานและแก้ไขตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 PM 10 และ O3 !!

วันที่ 4 ตุลาคม 62 เวลา 14.00 น. กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะทำงานและแก้ไขตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 PM 10 และ O3 ณ ถนนหน้าศูนย์ราชการ อ.เมืองจ.ขอนแก่น

โดยร่วมกับ สำนักงานปกครองจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบัน เวลา 15.00 ค่า PM.2.5 อยู่ที่ 39 ug/mg !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################