“ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. เปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน! (ภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 ที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานชุมนุมฯ ว่า “ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ขึ้น โดยในพื้นที่ภาคกลางนี้ มีสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม

รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา กิจการลูกเสือและยุวกาชาด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน รวมทั้งสิ้น 44 โรงเรียน จาก 18 จังหวัดในภาคกลาง และมีการจัดแบ่งค่ายย่อยออกเป็น 3 ค่ายย่อย สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการจัดงานชุมนุมฯในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกเสือ เนตรนารีและสมาชิกยุวกาชาดได้มีทักษะในการดำรงชีวิต มีจิตอาสา ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ชุมชนอย่างแท้จริง” ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. กล่าว!!

################################