หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้าน มาบเหลาชะโอน ( จักสานบ้านกวี )หมู่ 5 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายมนตรี ยิ้มเยื้อน เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน การสานเสื่อกระจูดเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอน มาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี

0
1090

หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้าน มาบเหลาชะโอน ( จักสานบ้านกวี )หมู่ 5 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายมนตรี ยิ้มเยื้อน เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
การสานเสื่อกระจูดเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอน มาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นมีการสานเพื่อไว้ใช้ในครอบครัว ต่อมามีพ่อค้ามารับไปขาย จึงทำให้มีรายได้หลังจากการทำสวน และด้วยเหตุผลที่ไหนหมู่บ้าน มีบึงกระจูด ขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 1,000 ไร่ ประกอบกับรัฐบาลได้จัดตั้งและสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนี่เอง ชาวบ้านจึงได้ตั้งกลุ่ม จักสาน กระจูดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 เริ่มจากการมีสมาชิก 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และนำเอาวัตถุดิบที่มีมากมายมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่จัดขึ้น และสร้างรายได้ให้กลุ่มสมาชิก ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดย ที่นี่จะมีการจัดสาน สิ่งของต่างๆอาทิ ตะกร้า กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ชะลอม กระบุง กระจาด ตะกร้าใส่เสื้อผ้า ตะกร้าใส่ขยะและสิ่งของต่าง ๆ อีกมากมาย
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21109 โทร. 086 – 0453938