วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชนาธิปโคกมณี นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลห้วยถั่วเหนือ โดยมีผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ นายก อบต.ห้วยถั่วเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ร่วมประชุม ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านบ้านรังย้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ