ปปช.สกลนคร ประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐในจังหวัดสกลนคร
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 21 พ.ย.61 ที่โรงแรม พีชี พาเลช อ.เมืองสกลนคร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางเป็นประธานธาน เปิดประชุมชีแจง บัญชีทรัพย์สิน ของเจ้าพนักงานของรัฐในจังหวัดสกลนคร โดยมี นายก อบต.สมาชิก และเทศบาลฯทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมรับฟัง โดยมีนางสาวหงส์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน และนายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.ปปช.จ.สกลนคร เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้
นายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ด้วยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 87 ก. ลงวันที่ 1 พ.ย.2561 เรื่องการกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 รวม 4 ฉบับ คือ กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561 กำหนดผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (9) พ.ศ.2561 และกำหนดตำแหน่งผู้ทีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 โดยประกาศฯมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด สามสิบวัน นับจากวันถัดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดประชุมให้ความรู้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและ ทั้งนี้เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการยื่นบัญชีฯและเอกสาร ของผู้เกี่ยวข้องเช่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงในวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐในจังหวัดสกลนคร จำนวนกว่า 400 คน เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด.
////////////////ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล