“เสมา 3” ชูโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนา สืบสานพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9!!

0
72
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เสมา 3″ ชูโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนา สืบสานพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9!!

วันที่(21 ก.ย. 62)​ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช. ศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเยี่ยมชมการสอนออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “ รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวลฯ ในวันนี้ ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ในหลายด้านในการนำไปเป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายพัฒนาสถานศึกษาอื่นๆ ได้เห็นศักยภาพของโรงเรียน ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ การพัฒนาวงโยธวาธิต สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) และการบริหารอัตรากำลังรูปแบบพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่เห็นได้ชัด

“ขอชื่นชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยการถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนที่ขาดโอกาสหลายหมื่นโรงเรียน ทั้งนี้เชื่อว่าการพัฒนาของโรงเรียนไกลกังวล จะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้และมั่นใจว่าจะมีการพัฒนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เพื่อเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญของระบบการศึกษาไทย และเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ  ซึ่งยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องงบประมาณและสวัสดิการของบุคคลากรของโรงเรียนเอกชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการสอนออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งได้พัฒนาระบบสู่รูปแบบใหม่  New DLTV  เพื่อลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน โดยปรับปรุงทั้งด้าน Hardware Sofware และ  Peopleware พร้อมดำเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เปลี่บนการออกอากาศเป็นแบบบันทึกเทปรายการ

โดยมีเป้าหมายคือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งการจัดระบบการสอนออกอากาศ NEW DLTV สามารถลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งครูและนักเรียนเข้าชมกว่า 1.6 ล้านคน ครอบคลุมมากกว่า 22,622 โรงเรียนทั่วประเทศ!!

#################################