สถานพินิจสระบุรี จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ มณฑลทหารบกที่18 นำชุดมวลชนสัมพันธ์มาแสดงให้เยาวชน
. ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นายสมพร สาทิตจันทร์ หัวหน้าสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 มี พันโท นิติวัชร์ วัตถุทอง รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่18 พร้อมคณะมาเป็นวิทยากรพิเศษและการแสดงดนตรี “ขุนภักดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังทัศนคติ การสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมอันมั่นคงตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองดีของชาติและจิตอาสาเพื่อสังคมเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและทางเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจแลเคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี แสดงออกเรื่อง”พระอภัยมณี 2009″
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากจังหวัดสระบุรี