a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2562
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ภายใต้นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการอพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายใต้นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการอพท.4เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ4เข้าร่วมกิจกรรม ได้เเก่ นางชวมล แพจุ้ย เเละนางสาวปราณี คำพวง

ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
#จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับนิสิตบัณทิตศึกษาต่างชาติ (นิสิตปริญาโท-เอก)

#วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างชาติ
2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนฐานเอกลักษณ์ของพื้นที่
4.เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 
5.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชุมชนให้นิสิตต่างประเทศเรียนรู้และประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน ได้แก่ นิสิต,นักศึกษาปริญญาโททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และนิสิต,นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ,อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยไปเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ชุมชน อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เเก่
?ศูนย์ไท-ยวน ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นำโดยนายสรรเพ็ชญ์ อินทะพันธุ์ รองนายกฯ ,ผู้นำท้องถิ่น,ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากร อบต.สมอแข เข้าร่วมต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวนกับนิสิตบัณฑิตศึกษา
?เรียนรู้การทอผ้าไท-ยวน การทำขนมเทียนนิ้วมือ และการทำผัดเผือก อาหารประจำชุมชนไท-ยวน
?ชุมชนวัดจันทร์ บ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า
เรียนรู้การทำกิจกรรม5ฐานเรียนรู้ได้เเก่
?สาธิตผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการทำขนมไทยบุหลันดันเมฆ
?สาธิตผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมดอกทานตะเวน,กิจกรรมเส้นสายลายกระจก
?สาธิตผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การทำผ้าสิตางศุ์,กิจกรรมเจ้าจันวาด

17:30-21:00
International Party
ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมีกิจกรรมการเเสดง แบบไทย ระบำสุโขทัย การเเสดงวัฒนธรรมไทยสวยงามตระการตา ❤กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจให้นิสิตต่างชาติเเละคนไทยเป็นอย่างมาก❤