มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันชาติจีน นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เป็นประธานประชุมการจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 70ปี ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอว่าทางมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ ควรจะเป็นแม่งาน ในการจัดงาน ” วันชาติจีน ” ร่วมกับ มูลนิธิ สมาคม ชมรม และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งด้วยทุกวันที่ 1 ตุลาคม จะเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้จะครบรอบ 70 ปี มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จึงได้ร่วมกับ องค์กรต่างๆ จัดให้มีการเฉลิมฉลอง โดยพร้อมเพียงกัน
ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน จากเสื่อผืนหมอนใบ ที่เดินทางจากเมืองจีนเข้ามาทำการค้าในตลาดปากน้ำโพ จนมีความเจริญก้าวหน้าสืบทอดกันจากรุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวติดต่อกันมาหลายสิบปี

โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิฯสมาคม ชมรม องค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท ได้เดินทางเข้ามาประชุมด้วยในครั้งนี้ เพื่อจะนำเสนอชาว ชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดดังกล่าว มาร่วมในงานวันชาติจีนที่จังหวัดนครสวรรค์