จ.ตราด/คณะทํางานขับเคลื่อนธนาคารปูม้า จากสํานักงานวิจัยแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ธนาคารปูม้า ครั้งที่ 2 ระยะที่ 1 ของตําบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

0
66

จ.ตราด/คณะทํางานขับเคลื่อนธนาคารปูม้า จากสํานักงานวิจัยแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ธนาคารปูม้า ครั้งที่ 2 ระยะที่ 1 ของตําบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 15 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ชุมชนบ้านคลองมะนาวและชุมชนบ้านคลองตะเคียน ต.ไม้รูด โดยมี ดร.สุกัญญา ธีรกูรณ์เลิศ ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนการขยายผลธนาคารปูม้า ตามมติคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้สนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเพื่อติดตั้งธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกรณีศึกษาการทําประมงพื้นบ้านจังหวัดตราด พร้อมผู้รับทุนได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมชม และตรวจประเมินความก้าวหน้าของโครงการธนาคารปูม้า ที่ชุมชนบ้านคลองมะนาวและชุมชนบ้านคลองตะเคียน ของ อบต.ไม้รูด ในระยะที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมธนาคารปูม้า 8 ธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมามีแม่ปูม้าไข่นอกกระดองสีดําได้บริจาคเข้าสู่ธนาคารปูทั้งสิ้น 2500 ตัว คิดเป็นลูกปูม้าที่ปล่อยออกสู่ทะเลประมาณ 3040 ล้านตัว ซึ่งโครงการธนาคารปูม้าของรัฐบาลนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในชุมชนชายฝั่งทะเลเข้ามาร่วมโครงการ เพื่อให้ตระหนักเรื่องการบริจาคไข่ปูม้านอกกระดอง เพื่อให้ลูกปูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีประมงพื้นบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการมีทรัพยากรปูม้าให้มากขึ้น เพื่อเอาไปใช้ประโชยน์อย่างยั่งยืนถึงรุ่นลูกหลานสืบต่อไป ดร.สุกัญญา ยังได้กล่าวว่า ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พื่อหาข้อคิดเห็นร่วมกันของการตรวจประเมินในครั้งนี้ จะนําไปสู่การพัฒนาโครงการธนาคารปูม้าให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพูนทระพยากรปูม้าให้มากขึ้นและให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานจังหวัดตราด