ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างสวรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ประจำปี 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับโครงการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 1 ในปีที่ 5 ของโครงการ และเป็นครั้งแรกที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ เป็นที่ปรึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส เรียนรู้ ซาบซึ้ง สร้างสรรค์ และสืบสานงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง อันเป็นความงดงามที่มีเอกลัษณ์ของภาษาไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำรงอยู่ต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังได้แก่ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษษและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และดร.อภิชาติ ดำดี มีอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจร่วมกิจกรรม ภาพ/ข่าว จาก นายอภิชาติ จุมพล นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรวรรค์