แถลงข่าว ” งานชิม ช้อป ใช้ ” จังหวัดนครสวรรค์

0
477

แถลงข่าว ” งานชิม ช้อป ใช้ ” จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน งานแถลงข่าว ” งาน ชิม ช้อป ใช้ ” จังหวัดนครสวรรค์ โดย มี นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดนครสวรรค์ นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง นายก อบต.บ้านแก่ง พร้อมส่วนราชการ ประชาชน ร่วมแถลงข่าว

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า พื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมมาตรการ ” ชิม ช้อป ใช้ ” เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พี่จะเดินทางมาเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ ต้อนรับประชาชนที่จะลงทะเบียนและเลือกที่จะมาท่องเที่ยว และใช้จ่าย เงินในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ของจังหวัดนครสวรรค์

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นไป ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็มชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 โดยมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ” ชิม ช้อป ใช้ ” เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่าย ผ่านระบบการชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยมีมาตรการกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ประชาชนทั่วไปที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม มาตรการ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และมีระยะเวลา ในการท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงินผ่าน Application ” เป๋าตัง ” ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้ลงทะเบียน จะได้รับสิทธิ์ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 ได้รับวงเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้า หรือบริการ จากผู้ประกอบการร้านค้า ที่เข้าร่วมมาตรการ


ต่อที่ 2 ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 15 บาท ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน สำหรับกรณี ผู้ลงทะเบียนที่เติมเงินใน App เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น หรือจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่สมัครเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2562 โดยจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านApplication ถุงเงิน


ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประกอบการ /ร้านค้า ที่สนใจ เข้าร่วมมาตรการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2562 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สามารถยื่นใบสมัคร ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในจังหวัด นครสวรรค์ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่รับสมัคร ณที่ว่าการอำเภอต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบันของผู้ประกอบการ ร้านค้า ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงทะเบียน พร้อมให้บริการกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านค้าชุมชน ที่ขายของที่ระลึก และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขณะนี้มีจำนวน 360 ร้านค้า คาดว่า จะมีผู้ประกอบการ/ร้านค้า ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 600 ร้านค้า