วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ และมอบกระบือ แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ (บ้านสานฝัน ปันสุข) ซึ่งเป็นบ้านที่ทางคณะสงฆ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับครอบครัวราษฎรที่มีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

ซึ่งในวันนี้ได้ทำการมอบบ้านให้แก่ครอบครัวของ น.ส.บุญหลาย แก้วมุกดา ราษฎร หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ครอบครัวของ นางสำราญ จันทร์วิเศษ ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ และครอบครัวของ นางศรีวรรณ สังข์ศรี ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รวมจำนวน 3 หลัง และได้กระทำพิธีมอบกระบือให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ ตำบลทุ่งทอง จำนวน 11 ครอบครัว รวมกระบือ 20 ตัว โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว