นายกฯ เยี่ยมชม 10 package ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’

0
106

นายกฯ เยี่ยมชม 10 package ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมชุดสุขภาพวัยทำงาน 10 package ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ กระตุ้นวัยทำงานดูแลสุขภาพตนเอง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อนการประชุม ครม.

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เยี่ยมชมนิทรรศการ 10 package ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายอนุทินกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15 – 59 ปี ประมาณ 56 ล้านคน หรือ 2 ใน 3 ของประชากรทั่วประเทศ จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่า ประชากรวัยทำงาน ร้อยละ 9 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 25 เป็นความดันโลหิตสูง เกือบร้อยละ 50 มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ร้อยละ 20 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นปัญหาสุขภาพวัยทำงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนวัยทำงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีทีเกี่ยวข้องซึ่งและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ
นอกจากนี้ จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้ประชากรวัยทำงานสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ทางด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)