อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญดุษฎีนิพนธ์ “รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”

0
57

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญดุษฎีนิพนธ์ “รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมการรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย” โดยมีนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการสนทนากลุ่มงานวิจัย ทั้งในส่วนของข้อมูล ระเบียบข้อกฎหมาย ปัญห ข้อจำกัด ในการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้จากการนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครนครสวรรค์จึงต้องมีการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ก็ได้มีการดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้ผู้สูงอายุทั้งในด้านความเป็นอยู่และสุขภาวะ

อาทิ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย บริเวณห้องประชุมเกาะกลางอุทยานสวรรค์ โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือมีภาวะพึ่งพิง การจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครCare Giver ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงถึงที่อยู่อาศัย การบริการรถรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียงไปยังสถานพยาบาล และการเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ภาพ/ข่าว จากประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครสวรรค์