เที่ยวนครชุม ชมโบราณสถาน ทานอาหารถิ่น ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม

0
354

เที่ยวนครชุม ชมโบราณสถาน ทานอาหารถิ่น ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมเปิดศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ?ณ ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมตลาดโบราณนครชุม ข้างบ้านห้างร.๕
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ภายใต้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔ ) ภายใต้ นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ ส่งเสริมพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน
นำโดย นางนงเยาว์ ผลบุญ รองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมกล่าวรายงาน อาจารย์สันติ อภัยราช เป็นประธานเปิดศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทำบุญศูนย์ข้อมูล ถวายเพลพระพุทธรูป ๙ รูป ทำบุญเจิมมงคลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวในอนาคต สถานที่สามารถจอดรถได้สะดวกสบาย หากนักท่องเที่ยวต้องการชม บ้านห้าง ร.๕ ซึ่งภายในงานนี้ผู้เข้าร่วมมากมายและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ ได้เเก่ นางวัลภา ดงเรืองศรี ,นางชวมล แพจุ้ย และนางสาว ไพลิน อินเพร็ช เข้าร่วมกิจกรรมเปิดใช้ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีกิจกรรมสาธิตมากมายได้แก่ การทำแกงขี้เหล็ก, การทำพวงมโหตร,การทำเมี่ยงมะพร้าวคั่ว,การเย็บกระทงใบตอง,การจักสานไม้ไผ่,สาธิตการทำกระเช้าใบเตย,สาธิตการพับเหรียญหว่านทาน เป็นกิจกรรมที่ชุมชนสืบทอดมายาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น?
วัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่
๒. เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้มีศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร,ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,สมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม , ชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร,หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อพท๔
#มาเที่ยวนครชุม จ.กำแพงเพชร อย่าลืมแวะมาบ้านห้างร.๕ และเรียนรู้วิถีชุมชนไปกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมกันนะค่ะ