“ครูโอ๊ะ” ลุยเมืองพระชนกจักรี ยกเครื่องห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.!!

0
86

“ครูโอ๊ะ” ลุยเมืองพระชนกจักรี ยกเครื่องห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.!!

วันที่ 7 กันยายน 2562 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชินวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.จังหวัดอุทัยธานี เขต1 พรรคภูมิใจไทย และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน. บริเวณลานสะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ ฯเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเน้นหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ให้ชุมชนชาวตลาดได้มีหนังสืออ่านเป็นประจำ และทรงเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จัดหามุมใดมุมหนึ่งในตลาดจัดเป็นห้องสมุดประชาชนสำหรับชาวตลาด เพื่อให้คนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดและแม่ค้า พ่อค้า ในตลาดระหว่างรอการจับจ่ายซื้อของได้อ่านหนังสือ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพของตัวเอง เพื่อจะได้เสริมอาชีพของตัวเองให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นระหว่างรอลูกค้ามาซื้อของด้วย

โดยห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดแห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองอุทัยธานี สนับสนุนสถานที่และงบประมาณในการดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ ฯ ซึ่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

ดร.กนกวรรณ รมช.ได้กล่าวถึงห้องสมุดประชาชนสำหรับชาวตลาดว่า “ จากสภาพแวดล้อมและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ จะเห็นได้ชัดเจนว่าห้องสมุดประชาชนสำหรับชาวตลาด คือ ศูนย์กลางของการมีส่วนร่วม ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน เจ้าของตลาด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการตลาดที่ได้สร้างมุมน่ารักๆให้เกิดขึ้นในชุมชน เพราะคือสมบัติร่วมกันของชุมชนในการช่วยกันดูแล พัฒนา เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อยู่เสมอ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและข่าวสารบ้านเมือง ทั้งประชาชนที่มารอจับจ่ายใช้สอยในตลาด และชุมชนที่อยู่รอบๆตลาด ก็สามารถมารับบริการได้ตลอดเวลา แต่ถึงอย่างไรก็ตามได้มอบให้ สำนักงาน กศน.พัฒนากิจกรรมให้มีความน่าสนใจในการจูงใจให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการและจัดหาหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนหนังสือหรือสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดไว้ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ค้นคว้าหาความรู้ ในช่วงเวลาต่างๆตามความสนใจต่อไป “รมช.ศธ. กล่าว!!

###############################