คณะกรรมาธิการวิสามัญ ประชุมเพื่อช่วยแก้ปัญหา ราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำ
วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดและมันสำปะหลังตกต่ำ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมการประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดและมันสำปะหลังตกต่ำ ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องอ้อย และคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์