(อพท๔) ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเปิดศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

0
64

(อพท๔) ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเปิดศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เมือวันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
นายโชคชัย ถมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นประธานเปิดศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ภายใต้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔(อพท.๔ ) ภายใต้ นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ มอบหมาย นางชวมล แพจุ้ย และนางสาว ไพลิน อินเพ็ชร เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดใช้ศูนย์ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มคนรักเห็ดสามร้อยไร่ พร้อมเรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฐานการ ทำสบู่สมุนไพร ,แปรรูปเห็ด (เห็ดสวรรค์),น้ำส้มควันไม้,การเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดลม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้
วัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่
๒. เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้มีศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ชมรมฯ ละ ๘๐ คน