a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

??จ.ร้อยเอ็ด……

สำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ด..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี ??ร่วมกับชาวมาบโก-เอ๋..สนับสนุนข้าวโพด#มอบสิ่งอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมอบเวชภัณฑ์,!,

เมื่อวันที่(6 กันยายน 2562)วานนี้
สำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี ร่วมกับชาวมาบโก,เอ๋ข้าวโพดหมักสนับสนุนข้าวโพดหมัก 80 ถุง และมอบสิ่งอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมอบเวชภัณฑ์ยาสัตว์ให้กับชาวบ้านหนองบัวน้อย ม.4 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จำนวนสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสพภัยพิบัติ
จำนวนเกษตรกร- 61 ราย
โค-124 ตัว
กระบือ-13 ตัว
เป็ด-112 ตัว
ไก่- 251 ตัว
:;:::::::::::::::::::::::::::#
ขอขอบคุณ.ข้อมูลเครดิต::ภาพ/ข่าว-นายถาวร พรมศร
เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้รายงาน
??:::::::::::::#::::
??ศรีไพร ทูลธรรม
?062-485-419-4