กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพพระราชทาน และ ถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

0
63

กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพพระราชทาน และ ถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น.นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ จากสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ปกครอง มอบถุงยังชีพพระราชทาน และ ถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า พื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย เป็นพื้นที่อยู่ใกล้เชิงเขาและมีแม่น้ำชีไหลผ่าน ต้องประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยหนาว วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยธรรมชาติอื่นๆ อยู่เนืองๆ และเมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ได้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลเชียงใหม่ หมู่ที่ 5,8,9 และ 11 จำนวน 35 หลังคาเรือน ตำบลสะอาด หมู่ที่ 5,6 และ 10 จำนวน 5 หลังคาเรือน ตำบลคำพอุง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 หลังคาเรือน ตำบลหนองตาไก้ หมู่ที่ 2,4 และ 8 จำนวน 7 หลังคาเรือน ตำบลบัวคำ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ 11 จำนวน 60 หลังคาเรือน ตำบลขามเปี้ย หมู่ที่ 1 (ทต.ชัยวารี) จำนวน 40 หลังคาเรือน ทั้งนี้ บ้านเรือนราษฎรเสียหายบางส่วน จำนวน 148 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 445 คน โดยอำเภอโพธิ์ชัย บุรณาการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งออกสำรวจตรวจสอบความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือตลอดจน ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพพระราชทาน และ ถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 148 ถุง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับราษฏรที่ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย รวมทั้งกรณี เหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2562 จำนวน 8 ตำบล 112 หมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัยได้แจ้งขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเติมแล้ว จำนวน 594 ถุง เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย จำนวน 594 ครัวเรือน
/////


เวลา
///////?????
ศรีไพร ทูลธรรม ::ทีมข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด