สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาวิชาการ ด้าน ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

0
64

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาวิชาการ ด้าน ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 กันยายน 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมสัมนาวิชาการสันนิบาตเทสบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชัยวารี ชั้น 3 เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ ประธานสันนิบาตจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบัน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 73 เทศบาล ต่างได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารและจัดการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นในกลุ่มเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดการประสานงานเกิดความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันละกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติและแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นในกลุ่มเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
////////////////
?????
ศรีไพร ทูลธรรม ::ทีมข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด