“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น!!

0
79

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น!!

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา โดย พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น

โดยมี ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 150 คน การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#################################